Americká hypotéka

Americká hypotéka je v České republice poměrně novou metodou čerpání úvěru zajištěného nemovitostí. Možnost jejího využití vstoupila v platnost dne 1.5.2004, společně s přepisem zákona o dluhopisech (190/2004 Sb), z něhož byla vypuštěna podmínka účelovosti využití úvěru na investice do nemovitosti.

Narozdíl od klasické hypotéky se tedy v případě hypotéky americké jedná o tzv. neúčelový spotřebitelský úvěr, který umožňuje žadateli využití půjčené částky na v podstatě jakékoliv účely. Je tedy možné peníze použít např. na koupi auta nebo vybavení bytu, aniž by se tento údaj musel dokládat bance u které si americkou hypotéku vyřizujete. V případě, že částka na kterou se úvěr vztahuje nebude použita na bytové nebo stavební účely, není možné si jeho úroky odečítat z daní, ani na něj čerpat státní příspěvek k úrokům z hypotečního úvěru.

Stejně jako u všech typů hypoték, je i v případě americké hypotéky zákonnou podmínkou jejího poskytnutí zajištění úvěru nemovitostí. Tato nemovitost se musí ze zákona o dluhopisech nacházet na území členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor, avšak valná většina českých bank nepřijímá do zástavy nemovitosti nacházející se kdekoliv jinde, než na území České republiky. Zastavovaná nemovitost také musí být zpravidla vždy pojištěna proti živelným katasrofám a jiným rizikům.

Podmínek, které se vážou k zastavované nemovitosti je však pochopitelně daleko více. Samozřejmostí je stejná agenda a bankovní poplatky jako u každé hypotéky, ať už se jedná o odhad ceny nemovitosti nebo o poplatky za vedení úvěrového účtu. Soubor těchto poplatků a mnoha potvrzení, které jste povinni doložit není zanedbatelný – pro příklad: pokud poplatky za vedení účtu činní v průměru 100 korun měsíčně, v případě dvacetileté, tedy maximální, splatnosti úvěru, dosáhnou poplatky za jeho vedení konečné výše 24 tisíc korun.

Velmi velkou nevýhodou této formy úvěru je především fakt, že v případě platební neschopnosti riskujete ztátu nemovitosti, kterou daný úvěr ručíte. Úvěr se čerpá jednorázově, je bezhotovostní a provádí se převodem na žadatelův bankovní účet.

Výše čerpané hypotéky se pak odvozuje od hodnoty zastavené nemovitosti. Ve většině případech je maximální možnou částkou 70% procent hodnoty nemovitosti, avšak vždy záleží na konkrétní bance, u které si amrickou hypotéku zařizujete. Většina bank má současně stanovenou maximální částku výše úvěru. V případě, že 70% hodoty zastavené nemovitosti značně převýší tuto maximální stanovenou výši, banka vám stejně neposkytne větší částku, kterou máte možnost disponovat než tu, která je jimi předem stanovená. Tato částka se většinou pohybuje kolem 5 000 000 korun českých. Výše americké hypotéky je současně limitována žadatelovou schopností splácet, tedy výší jeho prokazatelných příjmů.

Minimální výše úvěru se opět odvíjí od konkrétní banky u které si americkou hypotéku zakládáte. Většinou se pohybuje od 100 000 do 300 000 korun českých. Narozdíl od klasické hypotéky má americká hypotéka výhodnější roční úrokovou sazbu. Úroky se pohybují kolem pěti až devíti procent a jsou závislé na fixaci úrokové sazby. Platí zde téměř stejný princip jako u ostatních hypoték. V případě roční fixace začínají úrokové sazby zhrba na 5% a platí, že čím delší je doba fixace, tím vyšší je úroková sazba. V případě desetileté fixace může roční úroková sazba dosáhnout až 9%. Některé banky také nabízejí pevnou, tedy neměnnou, úrokovou sazbu, která platí po celou dobu splácení úvěru.

Doba splatnosti americké hypotéky se pohybuje většinou od jednoho roku do maximální doby dvaceti let. Narozdíl od klasické hypotéky však poskytuje možnost mimořádné splátky a předčasného splacení úvěru kdykoliv, bez smluvní pokuty.

O americkou hypotéku může zpravidla žádat osoba starší osmnácti nebo jednadvaceti let, avšak maximální věk žadatele nesmí přesáhnout sedmdesáti let, a to ke dni konečné splatnosti hypotéky. Žadatel je povinen prokázat příjmy ze závislé činnosti, podnikání, nebo jiný bankou uznatelný příjem. Společně s žadatelem může o americkou hypotéku žádat i spoplužadatel. Tyto osoby nemusí být rodinní příslušníci, ani není povinné, aby byly v příbuzenském vzathu. Je ovšem podmínkou, aby byl alespoň jeden ze žadatelů vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stal v důsledku realizace investičního záměru.