Eskontní úvěr pro podnikatele

Eskontní úvěr je produkt nabízený bankami (v ČR téměř výlučně Komerční bankou a Českou spořitelnou), určený právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům. Jedná se o krátkodobý úvěr fungující na principu urychlení přístupu ke klientovým financím z obchodních pohledávek.

Předmětem eskontního úvěru je směnka, tedy obchodovatelný cenný papír - písemný doklad o finančním závazku. V případě eskontního úvěru figuruje směnka jako pohledávka k úvěrovému financování. Úvěr tedy pracuje na principu odkoupení směnky bankou před termínem její splatnosti. Jejím převodem na banku je klientovi umožněno získat od banky částku ve výši nominální hodnoty směnky snížené o eskontní provizi – tzv. diskont. Tento diskont je splatný až ke dni proplacení směnky. Samotný eskontní úvěr je možno čerpat jednorázově, nebo opakovaně na základě uzavřené smlouvy o eskontu směnek.

V době termínu splatnosti směnky, je tato bankou předložena k úhradě dlužníkovi, případně té osobě, která ručí za její splacení. Stejně jako u ostatních úvěrů na směnku platí, že pokud tento závazek nikdo z výše uvedených osob nesplní, obrací se banka na klienta eskontního úvěru a požaduje splacení tohoto úvěru. Vzhledem k tomu, že s tímto typem produktu je automaticky spojena velká kontrola všech účastníků úvěru a směnky, banky zpravidla neeskontují každou směnku.

Podmínky k financování eskontního úvěru si stanovuje každá banka individuálně, pro všechny je ovšem společné důsledné prověření všech náležitostí směnky, stejně jako provedení finanční analýzy osob ze směnky závazných.

Dalšími podmínkami společnými zpravidla pro všechny banky, je nutnost klienta doložit dokumenty týkající se jeho firmy, nebo jeho jako právního subjektu. Mezi tyto dokumenty patří udání trvalého bydliště (fyzické osoby) a sídla firmy (právnické osoby) v České republice, dále prokazatelná nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání a v neposlední řadě bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

 

Že je žádost o eskontní úvěr velmi komplikovanou záležitostí dokazují další podmínky Komerční banky. Ta je ochotna k eskontu přijmout pouze ty směnky, které splňují její obchodní podmínky pro eskont směnek. Mezi tyto směnky tedy patří směnky obchodní, od klientů Komerční banky, denní (fixní), se zbytkovou dobou splatnosti zpravidla 1 až 9 (u zahraničních 1 až 12) měsíců, znějící na částku minimálně 100 000 Kč (u zahraničních minimálně na ekvivalent 250 000 Kč). Kromě výše zmíněných podmínek musí být tuzemské směnky opatřeny doložkou, která zbavuje banku povinnosti zabezpečit protest pro neplacení, směnky zahraniční pak musí být opatřeny efektivní doložkou v případě, že měna uvedená na směnce je odlišná od měny platebního místa.

Přes tyto komplikované záležitosti bezpodmínečně nutné ke kladnému vyřízení eskontního úvěru, má úvěr samotný řadu nesporných výhod. Vzhledem k tomu, že je zajištěný ze své vlastní podstaty, nevyžadují banky pochopitelně již žádné další ručení. Jeho vyřízení je poměrně rychlé a úvěr samotný je pak značně výhodný v otázce úrokové sazby. Ty se stanovují pro každého klienta individuálně a většinou se definují na základě diskontní úrokové sazby České národní banky. Tato sazba se pohybuje zhruba kolem 2,5% p.a. Celkové úroky z úvěru se hradí formou jednorázové částky ze směnečné sumy při eskontu. Denní úrok se zpravidla počítá metodou 365/360 dnů. Vztahují se na dobu počínající dnem získání eskontního úvěru (včetně) a končící dnem platebním (včetně).

Pokud klient čerpá úvěr na základě zahraniční směnky, měl by se připravit na další poplatky s tím spojené. Jedná se především o odměnu bance za inkaso směnky, poplatky DHL a inkasní výlohy zahraniční banky.

Celková administrativa a také důvěra v klienta, v případě eskontního úvěru, je pro banku i pro klienta samotného poněkud složitá, což je také důvodem, proč se banky snaží ve valné většině případů nabídnout klientovi žádajícímu o eskontní úvěr jinou alternativu, kterých je v oblasti produktů určených právnickým osobám a podnikatelům celá řada. Přesto všechno jsou výhody eskontního úvěru zjevné a pokud klient plně věří svým splátcům a současně splňuje všechny podmínky banky k žádosti o eskontní úvěr, jistě se mu jeho využití vyplatí.