Půjčka pro začínající podnikatele

Začínající podnikatelé musí hned při zahájení podnikání zvažovat, jakým způsobem pokryjí nezbytné finanční výlohy související se svou činností. Na začátku se nejčastěji spoléhají na své vlastní finanční zdroje, případně pomoc rodiny či přátel. Získat úvěr od banky nebývá jednoduchou, a ani nejlevnější, variantou, pomoc může ale stát, který nabízí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky zvýhodněné úvěry pro podnikatele.

 

Samozřejmě i tato možnost financování se řídí určitými pravidly a podnikatel musí splnit určité požadavky. Mezi ty patří např. naplnění definice malého a středního podnikání, vypořádané závazky vůči státu nebo výkon podnikání na území České republiky (tzn., že fyzická osoba musí mít v ČR trvalé bydliště, právnická osoba sídlo podniku).

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMRZB) nabízí zvýhodné úvěry prostřednistvím svých programů Start, Záruka, případně je možné získat příspěvek na zahájení podnikání a překlenovací příspěvek.

 

Operační program Start je určen začínajícím podnikatelům, s tím, že takové osobě ja poskytnut na realizaci projektu bezúroční úvěr nebo zvýhodněna záruka s finančním příspěvkem k zaručenému úvěru. Tento úvěr poskytuje ČMRZB výhradně drobným podnikatelům. Tito musejí být registrováni u finančního úřadu jako poplatníci daně z příjmů, a to v roce podání žádosti o podporu nebo v některém z předchozích dvou let.

 

Program Záruka je určen pro podnikatele s méně než deseti zaměstnanci, kteří realizují své projekty na území České republiky a jsou zde registrováni k dani z příjmů. ČMRZB těmto osobám poskytuje po splnění všech požadavků zvýhodněnou záruku za úvěr, přičemž poskytovaná částka může činit až 3 miliony korun. Poskytovaná záruka na úvěr sahá až do výše 80% jistiny úvěru a slouží k pomoci při vyjednávání podnikatele s bankami o dalších podmínkách zaručovaného úvěru. Pro získání takovéto záruky stačí splňovat definici malého a středního podnikání a příslušnou žádost o záruku odeslat na pobočku ČMRZB.

 

O příspěvek na zahájení podnikání si může budoucí podnikatel zažádat, pokud je registrován na úřadu práce. K žádosti o příspěvek se dokládá také podnikatelský plán, seznam předpokládaných nákladů, rozvaha a další doklady související se zahájením podnikání. Maximální výše takového příspěvku činí čtyřnásobek nebo šestinásobek průměrné mzdy za předchozí kalendářní rok.

Po úřadem práce schváleném příspěvku na zahájení podnikání, lze navázat ještě žádostí o tzv.

 

Překlenovací příspěvek pro podnikatele, který slouží k pokrytí provozních nákladů. Podnikatel tak z něho může krýt například nájemné, náklady na opravu a údržbu provozovny atd. Maximální měsíční výše této finanční podpory činí 0,25 násobek průměrné mzdy v hospodářství a lze jej čerpat maximálně pět měsíců.

Pokud tedy v současnosti řešíte možnosti financování svého podnikání a nemáte dostatek vlastních zdrojů, zkuste využít výše uvedené finanční nástroje.

Zdroj: Podnikator.cz