Úvěr pro podnikatele

Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Podle doby splatnosti dělíme úvěry na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (od 1 roku do 5 let) a dlouhodobé (nad 5 let). Podle účelu můžeme úvěry rozdělit na:

 

Provozní úvěry

Provozní úvěry slouží k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k zaplacení pohledávek a podobně. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka (dokument, kterým podnikatel bance slibujete, že pokud nesplatí půjčku za dohodnutých podmínek, banka má nárok na jeho majetek).

 

Kontokorentní úvěry

Kontokorentní úvěry slouží k pokrytí finančních výkyvů. Jde o aktuální financování neočekávaných a nenadálých finančních situací, které mohou při podnikání nastat. Funguje jako vyrovnání a překlenutí doby mezi platbou dodavateli a příjmem platby od odběratele. Jedná se o striktně krátkodobý úvěr (2 až 6 měsíců).

 

Investiční úvěr

Investiční úvěr je určen k financování pořízení investičního majetku - hmotného i nehmotného. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Jeho výše je odvozena od komplexní finanční situace klienta. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, movitý majetek, ručení třetí osobou nebo jiný způsob zajištění. Tento úvěr je efektivní nástroj pro financování podnikatelského rozvoje (rozšíření aktivit, nákup nových strojů…)

Banky nabízejí poměrně širokou paletu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, subjektem (příjemcem) úvěru či účelem, na který je daný úvěr poskytován. K podání žádosti o úvěr potřebuje podnikatel poměrně hodně dokumentů (roční účetní závěrky, ekonomické výsledky za poslední měsíce, základní informace o společnosti, materiály týkající se navrhovaného zajištění, bankovní reference, prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům, doklad o zajištění odbytu produkce…atd).