Úvěry pro podnikatele

Podnikatelské úvěry jsou bankovní nebo nebankovní produkty poskytované fyzickým a právnickým osobám. Jsou zpravidla účelové a slouží k financování podnikatelských potřeb. Banky v ČR nabízejí podnikatelům poměrně širokou paletu těchto typů úvěrů, které se vzájemně liší v mnoha věcech. V první řadě jede o dobu splatnosti a způsoby ručení, dále pak o účel k jakému je úvěr poskytován. Tyto úvěry se tak podle konkrétních podmínek liší především ve výši úrokových sazeb.

Podmínky, které musí klient splnit k úspěšnému vyřízení žádosti o podnikatelský úvěr, se liší jednak od typu produktu, na druhé straně pak na základě požadavků konkrétní banky, u které klient o úvěr žádá. U většiny bank však je nutno splnit řadu shodných podmínek. V první řadě musí mít žadatel o úvěr trvalé bydliště na území ČR, stejně jako na území ČR musí být i sídlo firmy. Firma musí mít ukončena nejméně dvě daňová období v oboru podnikání, nesmí být v procesu likvidace, konkursu ani vyrovnání a musí mít kladný výsledek hospodaření. Současně je požadována žadatelova bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. V případě některých úvěrů je nutno vlastnit určité procento vlastních zdrojů, doložit účel úvěru, nebo mít účet vedený u té konkrétní banky, u které klient o úvěr žádá.

 

Podnikatelský úvěr

S výše stanovenými podmínkami, nutnými pro žádost o podnikatelský úvěr, souvisí také poměrně rozsáhlá administrativa. Žadatel je společně s žádostí o úvěr povinen doložit řadu dokumentů, dokazujících jeho nárok na jeden z podnikatelských úvěrů. V první řadě se pochopitelně jedná o doklad dokazující právní subjektivitu žadatele, tedy o úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání. Dále se jedná o dokumenty dokazující klientovu bezdlužnost vůči příslušným institucím a jeho kladný výsledek hospodaření. Konkrétně se jedná o roční účetní závěrky, výroční zprávu, daňová přiznání včetně příloh a ekonomické výsledky za poslední měsíc a jemu odpovídající měsíc předchozího roku. Dalšími dokumenty potřebnými pro žádost o úvěr jsou základní informace o společnosti, jež o úvěr žádá, doložení informací o předmětu financování a doložení potvrzeného podnikatelského záměru. Posledními společnými dokumenty pro většinu typů podnikatelských úvěrů je prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a dále materiály obsahující případné navrhované zajištění úvěru.

Různorodost produktů pro podnikatele, dokazuje několik způsobů jejich členění. Podnikatelské úvěry můžeme rozdělit podle kriterií definujících k jakému záměru bývají poskytovány. V první řadě rozlišujeme úvěry podle příjemce úvěru. Dalším způsobem je rozlišení podle účelovosti úvěru, nebo podle doby splatnosti úvěru. Samostatnou skupinu potom tvoří jednotlivé úvěry pro fyzické nebo právnické subjekty se svými specifickými požadavky a výhodami.

Mezi půjčky účelové spadají úvěry investiční, provozní a podnikatelské kontokorenty. Provozní úvěr slouží k financování krátkodobých provozních potřeb, nebo pohledávek apod. Jen výjimečně je poskytován jako dlouhodobý úvěr, neboť jde o úvěr termínovaný, se sjednaným plánem čerpání a splácení. Nejčastěji bývá zajištěn nemovitostí nebo směnkou. Úroková sazba, doba splatnosti a výše úvěrové částky se vypočítávají individuálně.

 

Kontokorentní úvěr

K běžnému podnikatelskému účtu u banky je automaticky poskytován třetí typ účelového úvěru a sice kontokorentní úvěr. Slouží jako krátkodobá finanční rezerva využitelná k financování nenadálých výkyvů. Maximální výše půjčky se v tomto případě stanovuje na základě ročního obratu žadatele. Obvykle není potřeba jej zajišťovat.

Mezi další typy podnikatelských bankovních produktů dále patří specifické formy, jako například eskontní úvěr. Tento úvěr je založen na odkupu směnky od klienta. Výše úvěru se rovná výši směnečné částky, je splatný ke dni splatnosti směnky, má velmi nízkou úrokovou sazbu a je spojen se složitou dokumentací. Eskontní úvěr je zajištěn již ze své podstaty, takže není třeba dalšího ručení.

 

Dodavatelské a odběratelské úvěry

Dodavatelské a odběratelské úvěry se uskutečňují mezi dodavatelem a odběratelem. V případě, že odběratel nedisponuje finančními prostředky k zaplacení dodavatele, vystaví mu směnku. Jedná se tak od tohoto momentu o dodavatelský úvěr zajištěný právě touto směnkou, přičemž dodavatel má možnost s touto směnkou dále zacházet a odběratel je plným majitelem předmětu koupě. Odběratelské úvěry fungují na principu záloh ze strany odběratele. Dodavatel se tak zavazuje k předání hotového výrobku. Celková pohledávka se pak v případě dodání předmětu koupe sníží právě o tuto zálohu, neboli odběratelský úvěr.

 

Lombardní a emisní úvěry

Lombardní a emisní úvěry jsou stejně jako úvěry eskontní poměrně složité produkty fungující na principu odkupu emise cenných papírů, nebo na principu krátkodobých úvěrů zaručených těmito cennými papíry. Jsou vyřizovány a konkretizovány individuálně na základě posouzení klienta.